Opšti uslovi
 

OPŠTI USLOVI “CARGORADAR.EU”

 

Uslovi. 

"Cargo radar" doo (u daljem tekstu „Cargoradar.eu“, „mi“, „nas“ ili „naš“), MB: 206550946, sa sedištem i poslovnom adresom: Bugarska, Sofija 1528, bul. „Nedelčo Bončev“ br. 41, 3.sprat, omogu

ava pra

enje motornih vozila (kombija i kamiona), angažovanih i specijalizovanih u sektoru logistike, u realnom vremenu na teritoriji Evrope, sve dostupno preko naše web stranice, www.CargoRadar.eu 

– usluga, dostupna koriš

enjem naše web stranice www.cargoradar.eu („Veb sajt“), naših mobilnih aplikacija, API-ja, pla

enih usluga ili drugih informacija koje se pružaju kao deo usluga CargoRadar.eu (u daljnjem tekstu: „Usluge“). 

Ovi Opšti uslovi i odredbe (u daljnjem tekstu: „Uslovi“) postavljaju pravno obavezuju

e uslove koji regulišu svako koriš

enje Usluga (kao što je definisano u nastavku) koje pruža Cargoradar.eu. Koriš

enjem Usluga potvrđujete da razumete i da ste saglasni sa ovim Uslovima, koji takođe uključuju našu Politiku privatnosti. Svako koriš

enje Usluge podleže ovim Uslovima. "Cargo radar" doo zadržava pravo da periodično ažurira ove opšte uslove. Vaše dugotrajno i neprekidno koriš

enje Usluga koje podležu ovim Uslovima i odredbama, nakon bilo kakvih njihovih revizija, predstavlja

e konačnu radnju, koja potvrđuje vaš pristanak da budete obavezani takvim ažuriranjima.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove opšte uslove pre koriš

enja usluga sajta CargoRadar.eu. Ako se ne slažete sa ovim opštim uslovima, imate pravo da koristite usluge koje pruža sajt samo u informativne svrhe – odnosno u svrhu razgledanja sajta.


 

2. Proces registracije.

Registrovani korisnici usluga koje pruža sajt Cargoradar.eu mogu koristiti određene dodatne usluge i funkcionalnosti i imati pristup dodatnim podacima (kao što je objašnjeno u nastavku u opštim uslovima). Pored toga, registracija je preduslov za koriš

enje bilo koje naše pla

ene usluge (kao što je definisano u nastavku).

Tokom registracije, od vas 

e se tražiti da unesete svoju adresu e-pošte i lozinku. Alternativno, možete koristiti određene usluge tre

ih strana, na primer društvene mreže Facebook ili Google. Ako se registrujete da biste se pretplatili na bilo koju od naših pla

enih usluga, takođe 

ete morati da navedete svoje ime, prezime i zemlju prebivališta. Ako se registrujete za Business Services (kao što je definisano u nastavku), morate takođe da navedete naziv preduze

a, adresu i PDV broj. Vi ste odgovorni za pružanje tačnih i verodostojnoh informacija o registraciji i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve greške, netačnosti ili propuste u Vašim informacijama ili u Usluzi, a koje bi mogle da proizilaze iz bilo kojih Vaših podataka koje nam pružite. Ako postanete registrovani korisnik naših usluga, od vas 

e se takođe tražiti da pristanete na obradu vaših ličnih podataka, koju vršimo u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Ako ste fizičko lice, čak i ako ste napunili 18 godina, ne možete da registrujete nalog za usluge koje pruža sajt Cargoradar.eu u tom svojstvu, pošto se naši odnosi tiču hipoteze „business to business“. Jedina opcija za registraciju naloga je da naznačite, da ste Vi ovlašteni predstavnik pravnog lica.

Nakon završetka procesa registracije, dobi

ete e-poruku sa potvrdom koja sadrži vaše izabrane informacije na adresu e-pošte koju ste naveli.

Vaš poslovni nalog može biti automatski ugašen ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja, koje je opredelio CargoRadar.eu.

Kada se registrujete kao prevoznik (ova opcija se ne odnosi na špeditere), morate takođe da navedete kog pružaoc usluga GPS sistema koristi vaša transportna kompanija, tako što 

ete ga u tu svrhu izabrati iz padaju

eg menija.

Ako u listi pružaoca usluga GPS sistema, koji su ve

integrisani sa platformom CargoRadar.eu nije prisutan Vaš pružaoc usluga, korisnik (prevoznik) može zatražiti od platforme da doda i integriše vašeg pružaoc usluga GPS sistema.


 


 

3. Zaštita korisničkog naloga.

Svaki korisnik je lično i isključivo odgovoran za sve radnje i transakcije koje se sprovodi preko naloga kompanije. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i morate preduzeti sve neophodne radnje da se pravilno odjavite sa svog naloga na kraju svake sesije. Saglasni ste da 

ete odmah obavestiti Cargoradar.eu ako posumnjate na bilo kakvo neovlaš

eno koriš

enje vašeg naloga ili neovlaš

eni pristup vašoj lozinki ili nalogu.

Ako želite da deaktivirate svoj nalog, kontaktirajte nas putem e-mail adrese it@cargoradar.eu 


 

4. Usluge od strane tre

ih lica.

Usluge su integrisane sa određenim aplikacijama, veb lokacijama i uslugama tre

ih strana (u daljnjem tekstu: „usluge tre

eg lica - pružaoca usluga GPS sistema“) da bi vam pružile sadržaj, proizvode i/ili usluge. Ove usluge tre

ih strana mogu imati sopstvene odredbe i uslove koriš

enja i politike privatnosti, a koriš

enje ovih usluga tre

ih strana 

e biti regulisano i podložno tim uslovima i politici privatnosti. Vi shvatate i dajete svoju saglasnost da Cargoradar.eu ne podržava i nije odgovoran za bilo kakvo ponašanje, karakteristike ili sadržaj bilo koje usluge tre

e strane ili za bilo koji posao, koji možete sklopiti sa dobavljačem takvih usluga tre

eg lica.


 

5. Licenca.

Pod uslovom da se pridržavate ovih opštih uslova, dajemo vam neekskluzivno, neprenosivo pravo na pristup i koriš

enje usluga sajta Cargoradar.eu. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim uslovima i odredbama, ovo pravo se pruža samo za Vašu ličnu poslovnu upotrebu. Takođe dobijate odobrenje da privremeno istražujete usluge koje Cargoradar.eu pruža samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovo samtrajte samo kao davanje licence za korištenje, a u nikakvom slučaju ne i kao prenos vlasništva, i u skladu sa ovom licencom ne smete:

- modifikovati ili kopirati materijale sa sajta Cargoradar.eu;

- koristiti dotične materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz

(komercijalni ili nekomercijalni);

-pokušati dekompilaciju ili obrnuti inženjering bilo kog softvera sadržanog u materijalima ili uslugama koje pruža sajt Cargoradar.eu;

- vršiti radnje za uklanjanje znakova autorskih prava ili drugih obaveštenja o intelektualnoj svojini materijala, dela sajta; ili

– prenositi radove ili materijale sa sajta Cargoradar.eu na drugu osobu, u svrhu njihovog „ogledalnog“ prisustva na drugom serveru.

Licenca koju vam dajemo i pravo na pristup uslugama sajta Cargoradar.eu automatski se ukida ako prekršite bilo koju odredbu ovih opštih uslova. Po okončanju ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale koje posedujete, bilo u elektronskom ili štampanom obliku. 


 

6. Pla

ene i besplatne usluge na sajtu Cargoradar.eu.

Kako smo početku naglasili, besplatne usluge na sajtu Cargoradar.eu se pružaju svakom poslovnom korisniku, u cilju proučavanja funkcionalnosti sajta u trajanju od godinu dana. Ove besplatne usluge na sajtu Cargoradar.eu trenutno se nazivaju „Osnovna usluga“. Nakon isteka besplatnog perioda, korisnik automatski prelazi na pla

ene usluge na sajtu Cargoradar.eu, za koje je potrebna godišnja pretplata.

Pla

ene usluge se trenutno nazivaju „Premijum usluge“. Možete saznati više o sadržaju naših pla

enih usluga, ponuđenim popustima i opcijama politike oglašavanja na našoj web stranici Cargoradar.eu.

Imajte na umu da su Pla

ene usluge jedina vrsta pretplate putem koje vam je dozvoljeno da koristite usluge u vezi sa bilo kojom poslovnom upotrebom ili za bilo koju komercijalnu svrhu, uključuju

i javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno). Stoga, ako nameravate da koristite usluge u komercijalne svrhe, morate se pretplatiti na naše Pla

ene usluge, a licenca koju dobijate u vezi s tim daje Vam pravo da koristite usluge u komercijalne svrhe. Međutim, Licenca za poslovne usluge vam ne daje nikakvo pravo da preprodajete ili distribuirate bilo koje podatke, informacije, uslove trgovine ili intelektualnu svojinu dobijenu preko usluge sajta Cargoradar.eu, osim ako je to izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

Pla

ene usluge se zaključuju na period pretplate. Pretplatnički period može biti na jedan (1), tri (3), šest (6) ili na dvanaest (12) meseci uz jednokratno pla

anje naknade ili na period dogovoren između ugovornih strana. Sve pretplate (lične i poslovne) se automatski produžavaju za dodatni period pretplate sve dok Vi ili Cargoradar.eu izričito ne prekinete pretplatu. Molimo, za više informacija o opcijama i uslovima pretplate pogledajte stranicu vašeg naloga na našoj web stranici. 

Svaki korisnik ili Cargoradar.eu može prekinuti pretplatu u bilo kom trenutku slanjem pismenog obaveštenja trideset (30) kalendarskih dana pre prekida. U ovom slučaju, unapred pla

ena pretplata za dotični period ne

e biti vra

ena, ali 

ete imati pravo da nastavite koristiti usluge sajta Cargoradar.eu sve do isteka tog perioda.

Ako želite da otkažete svoju pretplatu, možete to učiniti na stranici svog naloga na našoj web stranici. Ako Cargoradar.eu želi da prekine Vašu pretplatu, mi 

emo to učiniti putem e-pošte.

Određena kupovina (uključuju

i kupovinu koja se odnosi na reklamiranje banerima) na sajtu ili u aplikaciji takođe mogu biti izvršene u obliku jednokratne uplate za vremenski ograničen pristup određenim pla

enim uslugama, ograničen na određenu verziju naših mobilnih aplikacija ili verziju sajta. Takva kupovina se vrši ili preko mobilne aplikacije ili na sajtu, tako što pratite navedeni proces pla

anja i relevantne specifične uslove. Pročitajte više o kupovini reklamnih poruka u aplikaciji i/ili Cargoradar.eu i obratite pažnju na posebne uslove licence, koja se odnosi na to.

7. Naknade i pla

anja.

Pla

ene usluge se mogu kupiti na web stranici ili putem tkz. kupovine u aplikaciji. Osim u vezi sa određenom kupovinom u aplikaciji, kao što je gore opisano, pla

ene usluge se pla

aju kao mesečna ili godišnja pretplata u skladu sa cenovnikom dostupnim na web lokaciji ili u mobilnoj aplikaciji. Pla

anje naknade možete izvršiti bilo kojim od načina pla

anja koje nudimo na sajtu Cargoradar.eu ili u mobilnoj aplikaciji. Ako bilo koja uplata ne bude izvršena na datum dospe

a, Vaša pretplata na Pla

ene usluge 

e biti automatski i neodložno prekinuta.

Cargoradar.eu zadržava pravo da vrši promene cena pla

enih usluga, o čemu 

ete biti unapred obavešteni putem e-pošte ili putem informacija objavljenih na našoj web stranici. Promene cena za pla

ene usluge stupaju na snagu od slede

eg perioda pretplate /jedan (1), tri (3), šest (6) ili dvanaest (12) meseci sa jednokratnim pla

anjem - vidi gore/, nakon obaveštenja o promeni cena. Kako je predviđeno zakonom, Vi prihvatate novu cenu tako što 

ete nastaviti da koristite pla

ene usluge, nakon što promena cene stupi na snagu. Ako se ne slažete sa promenom cene, imate pravo da otkažete promenu tako što 

ete prekinuti Pla

ene usluge pre nego što promena cene stupi na snagu. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate svako obaveštenje koje se odnosi na promenu cene.

8. Žigovi i prava intelektualne svojine.

Vlasništvo i sva prava intelektualne svojine u Uslugama ili u bilo kom sadržaju u Uslugama, uključuju

i, ali ne ograničavaju

i se na patente, prava na dizajn, autorska prava, žigove, poslovne tajne i vlastito znanje i iskustvo, bi

e u vlasništvu i odobrena od strane Cargoradar.eu kao vašeg davaoca licence i ništa u ovim Uslovima ne

e se tumačiti kao prenos takvih prava Vama sa naše strane. Imate isključivo pravo na ograničenu licencu za Usluge, koje se posebno pružaju u skladu sa ovim uslovima i odredbama.

Konkretno, žig Cargoradar.eu i svi žigovi koji se pojavljuju na Uslugama su u vlasništvu „Cargo radar“ doo i zašti

eni su važe

im zakonima. Koriš

enje ovih žigova na bilo koji način je strogo zabranjeno i može vas podvesti pod građansku, krivičnu i administrativnu odgovornost.


 

9. Prikupljanje i prenos podataka.

Svaki korisnik pruža sajtu Cargoradar.eu podatke o svojoj kompaniji. Sajt CargoRadar.eu nema direktne ugovorne odnose sa Pružaocima usluga GPS sistema. Oni dobijaju imejl (ili izjavu o saglasnosti) od strane svog klijenta - Prevoznika, koji je korisnik na platformi CargoRadar.eu, u vezi sa izjavljenom željom da Pružaoc usluga GPS sistema prikaže podatke o njegovom konkrtnom vozilu na platformi CargoRadar.eu putem integracije, koja se ostvaruje između dva internet sajta, odnosno CargoRadar.eu i sajta – API.

Prikupljanje i prenos podataka od strane Pružaoca usluga GPS sistema na naš server korisnici nude dobrovoljno i bez naknade. Za CargoRadar.eu kao platformu izuzetno je važno da se informacije koje dobija od Pružaoca usluga GPS sistema o lokaciji prevoznog sredstva u realnom vremenu, dostavljaju samo registrovanim korisnicima na platformi. I konkretnije:

- Špediteri mogu posmatrati lokaciju prevoznika. Prevoznici ne mogu da vide lokaciju drugih prevoznika, a samo svoje transportne jedinice.

- Nakon integracije prevoznih sredstava, preko GPS provajdera prevoznika, oni se automatski pojavljuju na mapi CargoRadar po zadanim postavkama kao "vidljivi" svim pošiljaocima registrovanim na platformi, a prevoznici mogu u bilo kom trenutku prekinuti ili odobriti vidljivost svima ili njihovo odabrano transportno sredstvo svim ili njihovim odabranim špediterima.

- Prevoznici imaju punu kontrolu nad izborom vidljivosti svog prevoznog sredstva i samostalno odlučuju kojim registrovanim špediterima na platformi da je omogu

e.

Platforma pruža tri nivoa vidljivosti od kojih prevoznici biraju i odlučuju da omogu

e vidljivost špediterima. Prevoznici mogu u bilo kom trenutku prekinuti ili omogu

iti pravo vidljivosti špediteru, po svom nahođenju.

Kontrolu vidljivosti nad prevoznim sredstvom određuju isključivo prevoznici-vlasnici prevoznog sredstva. Sve posledice informacija ili vidljivosti lokacije njihovih vozila na platformi su njihova odgovornost.

CargoRadar.eu ima pravo da koristi sve podatke koji se odnose na lokaciju prevoznih sredstava u svrhu generisanja statističkih podataka i pretvaranja u korisne informacije za korisnike (na primer – ako sistem pokazuje gužvu kamiona na pojedinoj granici i formiranje dugih redova, to 

e omogu

iti pružanje informacija o približnom vremenu, koje je neophodno kamionu da pređe granicu; takođe za optimizovanje ruta, itd.)

Prenos podataka mora se vršiti u realnom vremenu. Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih odloženih, modifikovanih,manipulisanih ili fabrikovanih podataka, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno, jer bi to dalo lažnu i pogrešnu sliku o trenutnoj lokaciji određenog kamiona ili kombija.

CargoRadar.eu ne obezbeđuje opremu (GPS uređaje). Prevoznici koji nemaju instalirane GPS uređaje mogu kontaktirati Pružaoce usluga GPS sistema sa kojima se platforma ve

integrisala i sa njima zaključiti ugovor za pružanje usluge.


 

10. Neovlaš

eno koriš

enje bez ometanja.

Vi dajete svoju saglasnost da ne

ete koristiti, niti pokušati da upotrebite protiv sajta Cargoradar.eu bilo koju metodu, uređaj, softver ili bazu podataka kako biste naudili drugim korisnicima ili ometali funkcionisanje Usluga, ili da koristite i/ili posmatrate odnosno pratite bilo koju informaciju o ili u vezi sa Uslugama, za bilo koju neovlaš

enu svrhu. 

Konkretno, svaki korisnik, bilo da je ovlaš

en ili neovlaš

en, saglasan je (i ne

e dozvoliti nikome od svojih zaposlenih, agenata i bilo kojoj tre

oj strani) da ne

e činiti bilo šta od navedenog:

- da koristi Usluge ili bilo koje podatke sadržane u istim ili da pruža, povezuje ili na drugi način ustupa bilo koju informaciju o Uslugama koja je nezakonita, prijete

a, uvredljiva, uznemiruju

a, mučna, klevetnička, vulgarna, opscena ili nametljiva u privatnosti, štetna za maloljetnike, rasno -etnički ili na neki drugi način nepoželjna;

- da se lažno predstavlja kao fizičko ili pravno lice ili na bilo koji drugi način koji pogrešno predstavlja njegov pravni status;

-da manipuliše, falsifikuje ili na drugi način menja informacije ili identifikatore na način koji može sakriti ili prikriti poreklo bilo koje informacije;

- modifikovati, obrnuti inženjering, obrnuto sklapati, dekompilirati ili hakovati bilo koju od softverskih aplikacija ili srodnih alata ili uslužnih programa koje koriste Usluge;

- izmeniti ili izbrisati informacije koje on nije pružio ili ometati rad Usluga, uključuju

i, ali ne ograničavaju

i se na distribuciju neželjenih reklamnih ili e-poruka ili širenje računarskih crva, virusa i slično;

- Takođe se slažete da ne

ete dozvoliti drugim korisnicima Usluga da pristupe, pregledaju, preuzimaju ili emituju materijal u bilo kakvu svrhu, a za koje ih niste ovlastili.


 

11. Korisnički forum i chat.

Cargoradar.eu može dozvoliti registrovanim korisnicima da postavljaju širok spektar materijala na našu web stranicu, kao što su fotografije, diskusije i komentari o teretu ili Usluzi (u daljem tekstu „Materijal“). Objavljivanjem materijala na web lokaciji, saglasni ste da 

e materijal i vaše registrovano korisničko ime biti dostupni javnosti i drugim korisnicima.


 


 


 

Materijal ne može:

-sadržati informacije koje su zašti

ene autorskim pravom, zakonom o žigovima ili drugim pravima intelektualne svojine bez izričite saglasnosti nosioca prava;

- nuditi/prodavati proizvod, uslugu ili kompaniju na tržištu;

- identifikovati fizičko ili pravno lice bez izričitog pristanka tog lica (na primer, imenom, adresom, slikom ili video snimkom); ili

-biti uvredljivi, sramotni, uznemiravaju

i, opsceni, pornografski, diskriminatorni ili na drugi način neprikladni ili nezakoniti.

Vi ste odgovorni za bilo kakvu štetu koju je Cargoradar.eu pretrpeo kao rezultat pružanja materijala kršenjem ovih opštih uslova.

Saglasni ste sa našim pregledom sadržaja vašeg materijala i prihvatate da možemo ukloniti bilo koji materijal po sopstvenom nahođenju.

Svesni ste i razumete da su izjave i mišljenja predstavljena u materijalu izjave i mišljenja drugih korisnika, a ne Cargoradar.eu. Cargoradar.eu ne podržava niti odobrava takve izjave i mišljenja za koja se sumnja da su lažna ili obmanjuju

a.

Dajete nam pravo da uređujemo, kopiramo, prikazujemo, objavljujemo i distribuiramo bilo koju informaciju ili materijal koji pružate na Uslugama.


 

12. Odsustvo garancije.

Usluge i sadržaj na sajtu Cargoradar.eu se pružaju „kakve su“ i „takve kao što jesu“. Ne dajemo nikakve garancije, izričite ili implicirane, i ovim se odričemo svih garancija, uključuju

i, bez ograničenja, implicitne garancije ili uslove za prodaju, prikladnost za određenu svrhu ili nekršenje intelektualne svojine ili drugu povredu prava. Štaviše, ne garantujemo niti dajemo bilo kakve izjave u vezi sa tačnoš

u, verovatnim rezultatima ili pouzdanoš

u koriš

enja sadržaja dostupnog preko usluga sajta Cargoradar.eu ili usluga tre

ih strana, koje su povezane sa takvim sadržajem ili na sajtovima, povezanim sa tre

im licima.

Ne dajemo nikakvu garanciju da 

e stranice, usluge, funkcije i sadržaj Usluga biti obezbeđeni i da 

e se pružati bez prekida ili greške ili da 

e sve greške biti odmah ispravljene. Ne garantujemo da Usluge ili serveri, preko kojih usluge su dostupne korisnicima Cargoradar.eu ne sadrže viruse ili druge štetne komponente, iako činimo sve da to obezbedimo.

Usluge i sadržaj Cargoradar.eu mogu uključivati tehničke, štamparske ili fotografske greške. Ne garantujemo da je bilo koji od materijala na Uslugama tačan, potpun ili aktuelan. Možemo da izvršimo promene u materijalima sadržanim u Uslugama u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Dostavljene informacije o položaju i identitetu vozila potiču direktno iz vozila, a te informacije se prenose preko javnih radio frekvencija prema dostupnim zemaljskim i svemirskim GPS stanicama. Prikupljene i objavljene informacije mogu sadržati greške zbog internih ograničenja radio komunikacija (npr. ograničena pokrivenost, smetnje, slabljenje, posebni vremenski uslovi, itd.), zbog pogrešne konfiguracije uređaja u vozilu, zbog nemara prilikom unosa podataka od strane vozača, zbog pogrešnog položaja primljenog od GPS-a vozila (kamion, kombi) i zbog drugih faktora koji su van kontrole Cargoradar.eu. Podaci su dati samo u informativne svrhe i nisu ni na koji način povezani sa bezbednoš

u navigacije.

Stoga, ne možemo dati nikakvu vrstu garancije i nismo odgovorni za tačnost, validnost, potpunost i tačnost ovih objavljenih informacija, niti za prikladnost njihovog koriš

enja u druge svrhe osim u informativne.


 

13. Isključenje odgovornosti.

Osim ako nije uzrokovano našim grubim nemarom ili namerom, ni u kom slučaju ne

emo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo direktnu ili indirektnu (uključuju

i, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja), koja proističe iz Usluga ili koriš

enje ili nemogu

nost koriš

enja sadržaja Usluga, čak i ako smo obavešteni o mogu

nosti takve štete.

Ne možemo da garantujemo bezbednost bilo kog prenosa informacija, uključuju

i GPS informacije, izvršenog putem Usluga. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za informacije sadržane u Uslugama. Usluge mogu da sadrže veze ka web lokacijama tre

ih strana koje nisu pod našom kontrolom. Nismo odgovorni i ne podržavamo sadržaj bilo kojih sajtova tre

ih strana povezanih sa Uslugama. Izričito se odričemo odgovornosti za bilo kakve izjave date ili implicirane u vezi sa proizvodima, publikacijama ili sajtovima koji nisu u našem vlasništvu.


 

14. Promene Usluga.

Vi potvrđujete i slažete se da ništa u ovim uslovima i odredbama ne predstavlja obavezu sa naše strane da pružamo Usluge kakve jesu ili prema bilo kojim specifikacijama. Možemo, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, s vremena na vreme unositi dodatke, brisati, modifikovati ili menjati oblika i karakteristika Usluga.

Dalje, potvrđujete da se od nas može zahtevati da menjamo, modifikujemo ili smanjimo obim Usluga zbog obaveznih zakonskih zahteva ili odluka nadležnih državnih organa. Ako se takvo ograničenje primeni na Usluge na način koji može uticati ili narušiti Pla

ene Usluge, Cargoradar.eu ne

e biti odgovoran i ne

e biti u obavezi da refundira, u celini ili delimično, bilo koje uplate koje ste izvršili za bilo koje Pla

ene usluge.


 

15. Merodavno pravo i sporovi.

Svi zahtevi u vezi sa Uslugama bie regulisani važeim zakonima Republike Bugarske, bez obzira na odredbe o rešavanju sukoba zakona.

Sve sporove koji proizilaze iz ili su u vezi sa ovim Ugovorom e konačno rešavati Gradski sud u Sofiji.