Ogólne warunki korzystania

OGÓLNE WARUNKI CARGORADAR.EU

 

Warunki.

Spółka „Cargo radar“ Ltd. (zwana dalej „Cargoradar.eu“, „my“, „nas“ lub „nasze“), numer identyfikacyjny EIK: 206550946, z adresem zarządu Bułgaria, m. Sofia, kod pocztowy 1528, bul. „Nedelcho Bonchev“ nr. 41, p. 3 świadczy usługi śledzenia pojazdów (busów oraz ciężarówek) wynajętych i wyspecjalizowanych w sektorze logistycznym, w czasie rzeczywistym, na terenie Europy, dostępne za pomocą korzystania z naszej strony internetowej, obecnie www.CargoRadar.eu.
– usługa dostępna jest za pomocą korzystania z naszej strony internetowej www.cargoradar.eu („Strona internetowa“), naszych aplikacji mobilnych, API, usług płatnych lub innych informacji dostarczanych jako część usług świadczonych przez CargoRadar.eu (zwanych dalej „Usługami“).
Niniejsze ogólne warunki („Warunki“) określają prawnie wiążące warunki korzystania z Usług (zgodnie z definicją poniżej) świadczonych przez Cargoradar.eu. Korzystając z Usług, Państwo potwierdzają, że rozumieją i akceptują niniejsze Warunki, które obejmują także naszą Politykę prywatności. Każde korzystanie z Usług jest przedmiotem niniejszych Warunków. Spółka „Cargo radar“ Ltd. zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszych ogólnych warunków. Ciągłe i nieprzerwane korzystanie ze strony Państwa z Usług stanowiących przedmiot niniejszych ogólnych warunków po ewentualnym opublikowaniu ich zmianach, będzie stanowiło czynność konkludentną potwierdzającą Państwa zgodę na związanie się takimi aktualizacjami.
Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi ogólnymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z usług na stronie CargoRadar.eu. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych ogólnych warunków, mają Państwo prawo do korzystania z usług świadczonych przez stronę wyłącznie w celach informacyjnych, czyli w celu przeglądania strony.

2. Proces rejestracji.
Zarejestrowani użytkownicy usług świadczonych przez stronę CargoRadar.eu mogą korzystać z określonych dodatkowych usług i funkcjonalności i mają dostęp do dodatkowych danych (jak zostało określone poniżej w niniejszych warunkach). Ponadto rejestracja stanowi warunek wstępny do korzystania z naszych płatnych usług (zgodnie z definicją poniżej).
W trakcie rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie adresu e-mail oraz hasła. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać z niektórych usług stron trzecich, na przykład sieci społecznościowych Facebook lub Google. W przypadku rejestracji w celu subskrypcji na którąkolwiek z naszych płatnych usług będą musieli Państwo również podać swoje imię, nazwisko i kraj zamieszkania. W przypadku rejestracji do Business Services (zgodnie z definicją poniżej) będą musieli Państwo także podać nazwę spółki, adres i numer rejestracji podatkowej VAT. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za podanie dokładnych i prawidłowych informacji rejestracyjnych, my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia w takich informacjach lub w usłudze wynikające z danych podanych przez Państwo. Stając się zarejestrowanym użytkownikiem naszych Usług, zostaną Państwo poproszeni także o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.
Jeśli są Państwo osobą fizyczną, nawet po ukończeniu 18 lat, nie mogą Państwo zarejestrować konta do usług świadczonych przez stronę Cargoradar.eu w tym charakterze, ponieważ usługi te dotyczą wyłącznie hipotezy „business to business“. Jedynym wariantem zarejestrowania konta jest wskazanie, że reprezentują Państwo osobę prawną.
Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymują Państwo na podany adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzający zawierający wybrane przez Państwo informacje.
Zarejestrowane przez Państwo konto firmowe może zostać automatycznie usunięte, jeśli Państwo naruszą którekolwiek z ograniczeń nałożonych przez CargoRadar.eu.
W przypadku rejestracji przewoźnika (opcja ta nie dotyczy spedytorów) muszą Państwo również wskazać z jakiego dostawcy GPS korzysta Państwa spółka transportowa, wybierając go z rozwijanego menu w tym celu.
Jeśli dostawca nie jest obecny na liście dostawców GPS zintegrowanych z platformą CargoRadar.eu, użytkownik (przewoźnik) może poprosić platformę o dodanie i zintegrowanie jego dostawcy GPS.

3. Ochrona konta użytkownika.
Każdy użytkownik ponosi osobistą i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania i transakcje przeprowadzane za pośrednictwem jego konta firmowego. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła i na koniec każdej sesji muszą Państwo zapewnić prawidłowe wylogowanie się ze swojego konta. Państwo się zgadzają niezwłocznie powiadomić CargoRadar.eu, jeśli podejrzewają Państwo jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta lub dostęp do Państwa hasła lub konta.
Jeśli chcą Państwo dezaktywować swoje konto, zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą adresu e-mailit@cargoradar.eu.

4. Usługi podmiotów trzecich.
Usługi są zintegrowane z określonymi aplikacjami, stronami internetowymi i usługami podmiotów trzecich („Usługi podmiotów trzecich – dostawców GPS) w celu dostarczania treści, produktów i/lub usług. Do korzystania z tych usług podmiotów trzecich mogą mieć zastosowanie odrębne warunki użytkowania i polityki prywatności, a korzystanie z tych usług podmiotów trzecich będzie podlegać tym warunkom i politykom prywatności. Państwo rozumieją i zgadzają się, że CargoRadar.eu nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, cechy lub treść jakichkolwiek usług podmiotów trzecich, ani za jakąkolwiek transakcję, którą mogą Państwo zawrzeć z dostawcą takich usług podmiotów trzecich.

5. Licencja.
Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Państwa niniejszych ogólnych warunków, przyznajemy Państwu niewyłączne, niezbywalne prawo dostępu i korzystania z usług strony CargoRadar.eu. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, prawo to przyznawane jest wyłącznie do osobistego użytku komercyjnego. Jednocześnie otrzymują Państwo pozwolenie na tymczasowe przeglądanie usług świadczonych przez Cargoradar.eu wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie własności, a w ramach tej licencji nie mogą Państwo:
– modyfikować lub kopiować materiały ze strony Cargoradar.eu;
– używać przedmiotowych materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
– podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego w materiałach lub usługach udostępnianych na stronie Cargoradar.eu;
– wykonywać czynności w celu usunięcia znaków praw autorskich lub innych informacji o własności intelektualnej materiałów stanowiących część serwisu, ani
– przenosić utwory lub materiały ze strony Cargoradar.eu na inną osobę w celu „tworzenia ich kopii lustrzanych“ na innym serwerze.
Udzielona Państwu licencja i prawo dostępu do usług na stronie Cargoradar.eu wygasają automatycznie w przypadku naruszenia przez Państwo któregokolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków. Po wygaśnięciu tej licencji Państwo powinni usunąć wszystkie pobrane materiały będące w Państwa posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

6. Płatne i bezpłatne usługi na stronie Cargoradar.eu.
Jak było wskazane na powyżej, bezpłatne usługi na stronie Cargoradar.eu świadczone są każdemu użytkownikowi biznesowemu w celu zapoznania się z funkcjonalnością usługi przez okres jednego roku. Te bezpłatne usługi na stronie Cargoradar.eu obecnie zwane są „Usługą podstawową“. Po upływie okresu bezpłatnych usług użytkownik automatycznie przechodzi do usług płatnych na stronie Cargoradar.eu, które wymagają subskrypcji rocznej.
Usługi płatne obecnie zwane są „Usługami Premium“. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej o treści naszych usług płatnych, oferowanych rabatach i opcjach polityki reklamowej na naszej stronie internetowej Cargoradar.eu.
Należy pamiętać, że usługi płatne stanowią jedyną subskrypcję, w ramach której można korzystać z usług w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem komercyjnym lub w jakimkolwiek celu komercyjnym, w tym do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego). Dlatego więc jeśli mają Państwo zamiar korzystania z usług w celach komercyjnych, muszą Państwo wykupić subskrypcję na nasze płatne usługi, a licencja udzielona w związku z tym uprawnia do korzystania z usług w celach komercyjnych. Jednak licencja na korzystanie z usług biznesowych nie daje użytkownikowi żadnego prawa do odsprzedaży lub rozpowszechniania jakichkolwiek danych, informacji, warunków handlowych lub własności intelektualnej uzyskanych za pośrednictwem strony Cargoradar.eu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
Usługi płatne świadczone są za okres subskrypcji. Okres subskrypcji może trwać jeden (1), trzy (3), sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy lub inny okres uzgodniony między stronami. Wszystkie subskrypcje (personalne i firmowe) są automatycznie przedłużane o dodatkowy okres subskrypcji do czasu wyraźnego zrezygnowania z subskrypcji te strony Państwa lub Cargoradar.eu. Więcej informacji na temat wariantów i warunków subskrypcji można znaleźć w swoim koncie na naszej stronie internetowej.
Każdy użytkownik lub Cargoradar.eu może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni kalendarzowych. W takim przypadku opłacona z góry opłata subskrypcyjna za dany okres nie podlega zwrotowi, ale Państwo będą mieli prawo do dalszego korzystania z usług na stronie Cargoradar.eu do końca tego okresu.
Jeśli chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji, mogą Państwo to zrobić ze swojego konta na naszej stronie. Jeśli Cargoradar.eu zechce anulować Państwa subskrypcję, zrobi to za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Niektóre zakupy na stronie lub w aplikacji (w tym takie związane z banerami reklamowymi) mogą być dokonywane również w formie jednorazowej płatności za nieograniczony czasowo dostęp do określonych usług płatnych, ograniczony lecz do konkretnej wersji naszych aplikacji mobilnych lub strony. Takie zakupy dokonywane są za pomocą aplikacji mobilnej lub ze strony i przebiegają zgodnie z określonym procesem płatności i odpowiednimi warunkami szczegółowymi. Prosimy przeczyć więcej o zakupach reklam w aplikacji i/lub na stronie Cargoradar.eu i zwrócić uwagę na szczegółowe warunki licencji w tym zakresie.

7. Opłaty i płatności.
Usługi płatne można zakupić na stronie internetowej lub poprzez tzw. zakupy w aplikacji. Z wyjątkiem niektórych zakupów w aplikacji, jak to było wskazane powyżej, usługi płatne są opłacane jako miesięczna lub roczna opłata subskrypcyjna zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Płatność opłaty subskrypcyjnej można dokonać za pomocą dowolnej metody płatności oferowanej przez nas na stronie Cargoradar.eu lub w aplikacji mobilnej. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, Państwa subskrypcja na usługi płatne zostanie automatycznie i natychmiast anulowana.
Cargoradar.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług płatnych, o czym zostaną Państwo wcześniej powiadomieni e-mailem lub poprzez informacje publikowane na naszej stronie internetowej. Zmiana cen usług płatnych będzie obowiązywać od kolejnego okresu subskrypcji (jeden (1), trzy (3), sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy – jak powyżej) następującego po powiadomieniu o zmianie cen. Jak przewiduje prawo, kontynuując korzystanie z usług płatnych po wejściu w życie zmiany cen, zgadzają się Państwo na nową cenę. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany cen, mają Państwo prawo odrzucić zmianę, rezygnując z usług płatnych przed wejściem w życie zmiany cen. Dlatego więc prosimy o uważne zapoznanie się ze wszelkimi powiadomieniami o zmianach cen.

8. Znaki handlowe i prawa własności intelektualnej.
Własność i wszelkie prawa własności intelektualnej usług lub treści w usługach, w tym między innymi patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i zastrzeżone know-how, są własnością Cargoradar.eu i są udostępniane przez Cargoradar.eu jako licencjodawca oraz żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako przeniesienie takich praw z nas na Państwo. Państwo mają tylko prawo do ograniczonej licencji na korzystanie z usług świadczonych konkretnie na podstawie niniejszych warunków.
W szczególności znak towarowy Cargoradar.eu oraz wszelkie znaki towarowe obecne w usługach są własnością spółki „Cargoradar“ Ltd. i są chronione przez obowiązujące przepisy prawa. Używanie tych znaków towarowych w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione i może narazić użytkownika na odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną.

9. Gromadzenie i przekazanie danych.
Każdy użytkownik udostępnia na stronie Cargoradar.eu swoje dane firmowe. Strona CargoRadar.eu nie utrzymuje bezpośrednich stosunków umownych z dostawcami GPS. Otrzymują oni wiadomość pocztą elektroniczną (lub oświadczenie o wyrażeniu zgody) od swojego klienta przewoźnika, będącego jednocześnie klientem platformy CargoRadar.eu, w sprawie deklarowanej woli udostępnienia przez dostawcę GPS danych konkretnego pojazdu na stronie CargoRadar.eu za pomocą integracji dwóch stron – strony CargoRadar.eu oraz strony – API.
Gromadzenie i przekazywanie danych od dostawców GPS do naszego serwera jest oferowane przez użytkowników dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Dla platformy CargoRadar.eu niezwykle ważne jest, aby informacje, które otrzymuje od dostawców GPS w sprawie lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, były udostępniane tylko zarejestrowanym użytkownikom platformy. A zwłaszcza:
– Spedytorzy mogą widzieć lokalizację przewoźników. Przewoźnicy nie mogą widzieć lokalizacji innych przewoźników, mogą widzieć tylko lokalizację własnych pojazdów.

- Po zintegrowaniu pojazdów za pośrednictwem dostawcy GPS przewoźnika, automatycznie pojawiają się one na mapie CargoRadar jako domyślnie "widoczne" dla wszystkich załadowców zarejestrowanych na platformie, a przewoźnicy mogą w dowolnym momencie zakończyć lub przyznać widoczność wszystkich lub wybranych pojazdów odpowiednio wszystkim lub wybranym załadowcom.
– Przewoźnicy mają pełną kontrolę nad wyborem widoczności swoich pojazdów i sami decydują którym firmom spedycyjnym zarejestrowanym na platformie ją udostępnić.
Platforma udostępnia trzy poziomy widoczności, spośród których przewoźnicy wybierają i decydują się na udostępnienie widoczności spedytorom. Przewoźnicy mogą w dowolnej chwili anulować lub przyznać widoczność wybranemu przez siebie spedytorowi.
Kontrola widoczności pojazdów określona jest tylko i wyłącznie przez przewoźników stanowiących właścicieli pojazdów. Oni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z udostępnionej informacji lub widoczności lokalizacji ich pojazdów na platformie.
CargoRadar.eu ma prawo korzystać ze wszelkich danych z lokalizacji pojazdów w celu generowania danych statystycznych i przekształcania ich w przydatne informacje dla branży (na przykład, jeżeli system pokazuje wiele ciężarówek na granicy i tworzenie się kolejek, możliwe jest podanie przybliżonego czasu przejazdu ciężarówki przez granicę, optymalizacja tras itp.)
Przekazywanie danych do nas musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Surowo zabrania się przesyłania opóźnionych albo zmodyfikowanych, zmanipulowanych lub sfalsyfikowanych danych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie, ponieważ dałoby to fałszywy i wprowadzający w błąd obraz aktualnej pozycji danej ciężarówki lub danego busu.
CargoRadar.eu nie zapewnia wyposażenia (urządzeń GPS). Przewoźnicy bez zainstalowanych urządzeń GPS mogą skontaktować się z dostawcami GPS, z którymi platforma dokonała już integracji, i zawrzeć z nimi umowę o świadczenie usług GPS.

10. Nieautoryzowane użycie bez interwencji.
Zgadzają się Państwo, że nie będą Państwo używać ani próbować używać przeciwko stronie Cargoradar.eu żadnej metody, urządzenia, oprogramowania lub bazy danych w celu wyrządzenia szkód innym osobom lub ingerowania w funkcjonowanie usług, ani będą Państwo wykorzystywać i/lub monitorować jakichkolwiek informacji w usługach lub związanych z usługami do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów. A w szczególności, każdy użytkownik, zarówno upoważniony, jak i nieupoważniony, zgadza się, że nie będzie (i nie zezwoli żadnemu ze swoich pracowników, przedstawicieli lub innej stronie trzeciej) wykonywać następujących czynności:
– korzystać z Usług lub jakichkolwiek danych w nich zawartych, dostarczać, łączyć lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek informacji w usługach, które są niezgodne z prawem, grożące, obraźliwe, nękające, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób ingerujące w prywatność, nienawistne, szkodliwe dla nieletnich, nieodpowiednie rasowo, etnicznie lub w inny sposób;
– podszywać się pod osobę fizyczną lub prawną lub w jakikolwiek inny sposób, który fałszywie przedstawia jego status prawny;
– manipulować, fałszować lub w inny sposób zmieniać informacji lub identyfikatorów w sposób, który może ukryć lub przykryć pochodzenie jakichkolwiek informacji;
– modyfikować, wykonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub hakować jakichkolwiek aplikacji lub powiązanych narzędzi lub programów pomocniczych używanych przez Usługi;
– modyfikować lub usuwać informacje, które nie zostały dostarczone przez użytkownika, ingerować w działanie usług, w tym między innymi poprzez rozpowszechnianie niezamówionych reklam lub wiadomości e-mail lub rozpowszechnianie robaków, wirusów itp.;
– Zgadzają się Państwo nie zezwalać innym użytkownikom na dostęp do Usług, przeglądanie, pobieranie lub powielanie materiałów do jakichkolwiek celów nieautoryzowanych przez nas.

11. Forum i czat użytkowników.
Cargoradar.eu umożliwia zarejestrowanym użytkownikom umieszczanie na naszej stronie internetowej szerokiej gamy materiałów, takich jak zdjęcia, dyskusje i komentarze na temat towarów lub usługi (zwanych dalej „Materiałami”). Zamieszczając materiał na stronie internetowej, zgadzają się Państwo aby materiał ten oraz zarejestrowana nazwa użytkownika były dostępne publicznie innym użytkownikom.

Materiał nie może:
– zawierać informacji chronionych prawem autorskim, ustawą o znakach towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej bez wyraźnej zgody posiadacza praw;
– oferować/sprzedawać na rynku produktu, usługi lub spółki;
– identyfikować osobę fizyczną lub prawną bez wyraźnej zgody tej osoby (na przykład na podstawie imienia i nazwiska, adresu, obrazu lub klipu wideo); ani
– być obraźliwy, zawstydzający, napastliwy, obsceniczny, pornograficzny, dyskryminujący lub w inny sposób nieodpowiedni lub nielegalny.
Państwo ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Cargoradar.eu w wyniku dostarczenia materiałów niezgodnych z niniejszymi ogólnymi warunkami.
Zgadzają się Państwo na weryfikację treści Państwa materiałów z naszej strony i przyjmują Państwo do wiadomości, że możemy usunąć dowolny materiał według własnego uznania.
Państwo są świadomi i rozumieją, że wypowiedzi i opinie przedstawione w materiale są opiniami innych użytkowników, a nie Cargoradar.eu. Cargoradar.eu nie popiera i nie akceptuje takich wypowiedzi i opinii, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe lub wprowadzają w błąd.
Państwo udzielają nam prawa do edytowania, kopiowania, wyświetlania, publikowania i rozpowszechniania wszelkich informacji lub materiałów, które udostępnili Państwo w usługach.

12. Brak gwarancji.
Usługi i treści na stronie Cargoradar.eu są dostarczane „takie jakie są“ i „zgodnie z logiką“. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji, w tym między innymi domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub gwarancji z tytułu naruszenia własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto nie gwarantujemy i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobieństwa wyników lub niezawodności korzystania z treści dostępnych za pośrednictwem usług strony Cargoradar.eu lub usług podmiotów trzecich związanych z takimi treściami lub na stronach związanych z usługami podmiotów trzecich.
Nie gwarantujemy, że strony, usługi, funkcje i treść usług będą dostarczane bez przerw i bez błędów, ani że wszelkie ewentualne błędy zostaną niezwłocznie usunięte. Nie gwarantujemy, że usługi lub serwery, za pośrednictwem których usługi są udostępniane użytkownikom Cargoradar.eu, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby to zapewnić.
Usługi i treść Cargoradar.eu mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności i aktualności materiałów w Usługach. Możemy dokonywać zmian materiałów zawartych w Usługach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Dostarczane informacje o pozycji i identyfikacji pojazdu pochodzą bezpośrednio z danego pojazdu i są transmitowane na publicznych częstotliwościach radiowych w zależności od dostępnych naziemnych i kosmicznych stacjami GPS. Gromadzone i publikowane informacje mogą zawierać błędy wynikające z wewnętrznych ograniczeń łączności radiowej (np. z ograniczonego zasięgu, zakłóceń, tłumień, szczególnych warunków pogodowych itp.), z powodu błędnej konfiguracji urządzeń znajdujących się na pokładzie pojazdu, z powodu nieprawidłowości danych wprowadzonych przez kierowcę, z powodu błędnej pozycji otrzymanej z urządzenia GPS pojazdu (ciężarówki, busa) oraz z powodu innych czynników niezależnych od Cargoradar.eu. Dane udostępniane są wyłącznie do celów informacyjnych i nie są w żaden sposób związane z bezpieczeństwem nawigacji.
Dlatego więc nie możemy udzielić żadnej gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność, ważność, kompletność i dokładność udostępnionych informacji, ani za ich przydatność do celów innych niż cele informacyjne.

13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.
O ile nie jest to spowodowane umyślnie lub naszym rażącym niedbalstwem, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub szkody powstały z powodu przerwy w działalności), wynikające z usług lub z korzystania lub niemożności korzystania z treści usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o prawdopodobieństwa powstania takich szkód.
Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazania jakichkolwiek informacji, w tym informacji GPS, dokonywanego za pośrednictwem usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w usługach. Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie akceptujemy treści stron internetowych podmiotów trzecich, związanych z usługami. Wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia złożone lub dorozumiane w związku z produktami, publikacjami lub stronami, które nie są naszą własnością.

14. Zmiany usług.
Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że żadne z postanowień niniejszych warunków nie stanowi zobowiązania z naszej strony do świadczenia Usług w ich obecnym stanie lub zgodnie z jakimikolwiek specyfikacjami. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, od czasu do czasu dodawać, usuwać, modyfikować lub zmieniać formę i cechy Usług.
Państwo przyjmują ponadto do wiadomości, że możemy być zobowiązani do zmiany, modyfikacji lub ograniczenia zakresu Usług ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub decyzje właściwych organów państwowych. Jeżeli takie ograniczenie zostanie zastosowane do Usługi w sposób, który może uszkodzić lub mieć inny wpływ na Usługi płatne, spółka Cargoradar.eu nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do zwrotu, w całości lub częściowo, jakichkolwiek płatności dokonanych przez Państwa za jakiekolwiek Usługi płatne.

15. Obowiązujące prawo i rozwiązania sporów.
Wszelkie roszczenia związane z Usługami podlegają prawu Republiki Bułgarii, bez względu na międzynarodowe przepisy kolizyjne.
Wszelkie spory wynikły na tle niniejszego porozumienia lub w związku z nim będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Miejski w Sofii.